31 Aug 2015 – Sringar Darshan

31 Aug 2015 – Mangala Aarti Darshan