23 Nov 2015 – Sringar Darshan

23 Nov 2015 – Mangala Darshan