12 Aug 2015 – Sringar Darshan

12 Aug 2015 – Mangala Aarti Darshan