11 Sep 2015 – Sringar Darshan

11 Sep 2015 – Mangala Darshan