5 November 2015 – Mangala Darshan

4 November 2015 – Sringar Darshan