11 Aug 2015 – Sringar Darshan

11 Aug 2015 – Mangala Aarti Darshan