3 November 2015 – Mangala Darshan

2 November 2015 – Sringar Darshan