14 July 2015 – Mangala Darshan

13 July 2015 – Sringar Darshan