13 Aug 2015 – Sringar Darshan

13 Aug 2015 – Mangala Aarti Darshan