04 Aug 2015 – Sringar Darshan

04 Aug 2015 – Mangala Aarti Darshan